زمان مطالعه: 5 دقیقهوقتی با بانک سروکار داریم،‌ اولین موضوعی که مطرح می‌شود،‌ بحث سود و نرخ بهره‌وری است. معمولاً کارمند محترم بانک به ما عددی از نرخ سود می‌گوید و ما هم سر در نمی‌آوریم. بعد از این می‌گوید ...

زمان مطالعه: 5 دقیقهسود مرکب یا همان بهره مرکب یکی از مهم‌ترین محاسبه های مالی است که تقریبا در هر فعالیت اقتصادی به آن نیاز پیدا می‌کنیم. با این نوع سود می‌توانیم بهره بیشتری از سرمایه گذاری ها و سپرده ...

زمان مطالعه: 6 دقیقهوام بدون بهره امروز به یک نیاز دست نیافتنی تبدیل شده است. البته هنوز هم می‌توان از این گونه تسهیلات بهره برد اما برای این کار باید کمی صورت مسئله را شفاف کنیم. وام بدون بهره در ...

زمان مطالعه: 6 دقیقهاز زمانی که با مفهوم وام آشنا شدم پدیده عجیب دیگری توجهم را جلب کرد: محاسبه سود وام پس از گرفتن وام. مادر و پدر و دوستانم حتی ۲ سال بعد از گرفتن وام ،همچنان هر ماه ...

زمان مطالعه: < 1 دقیقه ...

زمان مطالعه: < 1 دقیقه ...

زمان مطالعه: < 1 دقیقه ...