زمان مطالعه: 6 دقیقهاز زمانی که با مفهوم وام آشنا شدم پدیده عجیب دیگری توجهم را جلب کرد: محاسبه سود وام پس از گرفتن وام. مادر و پدر و دوستانم حتی ۲ سال بعد از گرفتن وام ،همچنان هر ماه ...